Copyrights

De rechten van deze site berusten in alle gevallen bij inChristus.nl, óók waar dat niet expliciet is aangegeven. De bepalingen van de Auteurswet zijn daarop volledig van toepassing.

Het is toegestaan om afdrukken te maken van de artikelen om gratis te verspreiden onder uw vrienden, alle andere vormen van reproductie zijn niet toegestaan. Bij onrechtmatige publicatie, op welke wijze dan ook, buiten de site van inChristus.nl moet rekening worden gehouden met copyrightclaims. Zonder verkregen toestemming is het niet toegestaan deze site of delen van de inhoud daarvan, tekst, beeld of foto’s, in herschreven, bewerkte of originele vorm, beschikbaar te stellen op een website of netwerk, openbaar of besloten. Ook geheel, danwel gedeeltelijk, framen van pagina’s met inhoud is in strijd met het geldend auteursrecht en vergt voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming.

U mag wel een link op uw website plaatsen naar een van de overdenkingen, u kunt hiervoor gebruik maken van de aangeboden RSS feed op http://feeds.feedburner.com/inchristusnl