Wiens kind bent u?

17-02-20128581x gelezen

"Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren" (1 Johannes 3:8-9). Het is wonderlijk hoe een zo'n stuk twee compleet tegenovergestelde reacties kan oproepen.

Het zijn harde woorden voor wie in zonde wandelen, je wordt er door veroordeeld en het smaakt bitter. Maar het bevat tegelijkertijd woorden van hoop voor hen die vertrouwen op de Heer, het bevat een enorme belofte waar we ons aan vast mogen klampen ... het beloofd een overwinning voor hen die uit God geboren zijn (!!!)

De mensen die in zonde wandelen zijn een kind van de duivel staat hier, de mensen die zeggen God te kennen maar zich niet aan Zijn geboden houden (zondigen) zijn leugenaars en de waarheid is niet in hen (1 Johannes 2:4). Ik heb ook heel lang ontzettende moeite gehad met deze verzen, ik werd er door veroordeeld en werd opstandig omdat ik me erdoor veroordeeld voelde, en dat terwijl mij geleerd is dat er geen veroordeling is voor wie in Christus zijn. Als u het geduld heeft om te lezen wat ik te zeggen heb, dan zult u precies weten hoe dat kwam ... Als iemand zegt bekeerd te zijn en zegt gered te zijn, maar nog steeds in zonde wandelt, dan ben ik bang dat deze persoon zichzelf misleid, het is immers onmogelijk om twee heren te dienen. Ik richt me in mijn schrijven dan ook vooral tot de mensen voor wie dit geldt, maar zoals bij alles: als je de schoen past, trek hem dan vooral aan.

Bekering (je keren tot de Heer) gaat gepaard met het afkeren van zonde (berouw), met het breken met ongerechtigheid. U zegt christen te zijn, maar u wandelt in zonde? Vind u uzelf dan eigenlijk niet een klein beetje hypocriet als u eerlijk bent? Het evangelie leert ons over een nieuwe schepping, een nieuw hart, een ander gedrag. Vraag uzelf dan eens het volgende af, wat zullen de mensen wel niet denken van de Heer, die deze beloftes gedaan heeft, door uw gedrag? U draagt Zijn Naam maar u doet alsof u de wereld toebehoort! Juist om deze rede heeft God een nieuw verbond ingesteld (lees Ezechiël 36:22-32), de wereld keek naar Gods volk en zag geen verschil tussen hen en de heidense volkeren, ze ontheiligden door dit gedrag Gods Naam, en daar moest God een stokje voor steken zoals u begrijpt.

Als u nog in zonde wandelt dan heeft u uzelf er ook nog nooit van afgekeerd, waar of niet? Johannes zegt zelfs in 1 Johannes 3:6 dat als iemand in zonde wandelt dat hij/zij de Heer nog nooit gekend heeft! Wederom harde woorden die absoluut niet liefdevol klinken in de oren van een zondaar die zegt christen te zijn, maar het is helaas wel de waarheid. Maar wees gerust, deze situatie is niet uitzichtloos, en het doel van dit blog is ook geen doempraatje om u als lezer helemaal tot de grond toe af te breken (in tegendeel zelfs). Als u in zonde wandelt, ook al zegt u christen te zijn, categoriseer uzelf dan eens stilletjes (niemand hoeft het te weten) onder de noemer "kind van de duivel" en weet dan dat dat niet voor altijd hoeft te zijn, er is hoop, er is redding, er is liefde en licht, het is mogelijk een kind van God te worden; lees alstublieft vooral verder ...

De grote vraag is: Hoe kunt u zeggen van God te houden en tegelijkertijd genieten van de dingen waar Hij van walgt? God heeft zo'n ontzettende afschuw van zonde, Hij haat het omdat Hij zelf volkomen heilig is. Het is zelfs onmogelijk voor zonde of een zondaar om in Zijn buurt te komen, want Hij is licht en in Hem is geen duisternis. Als u heel eerlijk bent, wilt u dan eigenlijk niet gewoon van twee walletjes eten? U wilt God in uw leven maar tegelijkertijk wilt u de zonde niet loslaten omdat u daar stiekem best van geniet, u vind het wel fijn om er in te wandelen en u vindt er een (tijdelijke) vreugde in. Erken het maar gewoon voor uzelf en voor God, het zal u opluchten en het zal mogelijkheden scheppen, eerlijk waar. Deze toestand illustreert alleen maar de ellendige situatie waar u zich in bevind, u bent een gebonden slaaf die gehoorzaamt naar de zonde. Maar de werkelijkheid leert dat het onmogelijk is om twee heren te dienen en dat er een moment moet zijn waarop u de keuze maakt wie u wilt dienen. Wilt u de zonde dienen en zijn slaaf blijven, of wilt u God gehoorzamen? Weet bij deze keuze dat als u voor God kiest dat Hij u zal vrijmaken van uw oude meester, door het kostbare bloed van Zijn eigen Zoon.

Het goede nieuws!
Het goede nieuws is dat God de wereld zo lief heeft gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon naar de wereld gestuurd heeft (Johannes 3:16), niet alleen om zonde te vergeven maar ook om de zonde (en de gevolgen) weg te nemen (1 Johannes 3:5). Hij is niet gekomen om ons te veroordelen op basis van onze zonde, maar om ons er juist van te bevrijden (Johannes 3:17, Johannes 12:47). Jezus is gekomen om u te bevrijden uit de handen van uw onrechtvaardige slavendrijver, door Zijn bloed hoeft u niet langer de zonde te dienen en bent u een vrij man. Het bloed van Jezus maakt ons vrij van allerlei verslavingen, denk daarbij niet alleen aan seks, drugs en drank maar ook aan zaken als stelen (kleptomanie), ontucht, liegen, gokken, moordzucht, haat, bitterheid, jaloezie, egoïsme, wraakzucht enzovoorts. Zijn bloed maakt ons vrij van iedere zonde, van iedere duisternis, van iedere gebondenheid en bevrijd ons zelfs van onszelf!

Maar het begint met vrij willen zijn, met het erkennen van zonde (vaak staat onze trots dan ook nog eens verschrikkelijk in de weg) en het willen loslaten van die zonde in uw leven, hoe fijn deze zonde is. Wees hierin ook gewoon eerlijk tegen uzelf, hoe stom u zich dan misschien ook voelt. U hoeft geen naam voor uzelf op te bouwen, het enige wat telt is Christus en onze redding in Hem. Als u niet wilt loslaten zeg dat dan ook gewoon en breng het voor bij de Heer in gebed. Zeg Hem dat u erkent dat er zonde is in uw leven, maar dat u een hopeloos en eigenwijs geval bent en het niet wilt loslaten. Vraag Hem of Hij Zijn wil in u legt, dat Hij het door Zijn geest mogelijk maakt dat u het los wilt laten, dat u er een afkeer tegen krijgt. God heeft dit beloofd in Zijn Woord en er staat geschreven dat aan wie vraagt gegeven zal worden. Onderwerp uw eigen wil aan die van God; onze wil kan ons ontzettend binden omdat het vaak een uiting is van onze vleselijke verlangens. Onze wil is niet langer meer van belang, het gaat om de Heer en Hem alleen!

Als u dan de zonde los wilt laten, en u vind er geen vreugde meer in loop er dan van weg. Lukt dat u nog niet door de begeerte die in u woont, wees dan gewoon nog steeds eerlijk naar God toe en leg Hem uw probleem voor: u hebt het willen wel maar kunt het werken niet. Vraag Hem of Hij ook het werk in u doet, en u zult een vrij man/vrouw zijn. Aan het kruis is overwinning te vinden op zonde, zolang we ons vlees, onze wil, onze verlangens aan God onderwerpen en kapot slaan aan het kruis. Wij kunnen van onszelf niets, maar in Christus kunnen we alles (Johannes 15:5, Filippenzen 4:13). We moeten ons vlees (de werkingen des lichaams / zondige praktijken) doden door de Geest (Romeinen 8:13)

Dus beste gewillige zondaar, of u zichzelf nou christen noemt of niet en of u nu al 10 jaar of 20 jaar meeloopt in de kerk doet er écht niet toe. Geen enkele positie die u uzelf aanmeet is van belang, het enige dat telt is of u Christus toebehoort. Er is ligt redding voor u klaar om te veranderen van een religieuze hypocriet, die zegt Jezus te dienen maar in werkelijkheid de zonde dient, naar een vrij en heilig kind van God in wie geen duisternis meer is. Want dat is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis meer lief hebben gehad dan het licht, omdat hun werken boos waren.

Ongeacht wat mensen u tot nu toe wijsgemaakt hebben, er is een uitweg uit zonde, er is overwinning en er is vrijheid! Alleen zij die zelf nog in slavernij leven zullen zeggen van niet en uw vermoedens bevestigen. Maar wees bereid een mens zonder geheimen te zijn, om het licht in alle hoeken van uw wezen te laten komen hoe pijnlijk dat soms ook is. En ook al komt u er pas na 30 of 40 jaar achter dat u eigenlijk nog steeds een slaaf bent, omdat u nog steeds willens en wetens in zonde wandelt doet er niet toe, zet uzelf er overheen en laat uredden. Jezus houdt van u en is gekomen om u te bevrijden van het slavenjuk, aanvaard Hem, Zijn werken en Zijn woorden! Ik ken alle smoesjes waarom het niet voor u zal gelden: Ik ben er te oud voor, ik ben te diep gezonken, ik heb teveel meegemaakt, mijn rugzak zit te vol, ik ben niet zo speciaal als die andere. Stuk voor stuk zijn dit leugens die de duivel u wil wijsmaken, Christus is in staat om mensen uit de dood op te wekken, en het is deze zelfde opstandingskracht die in staat is om u van het slavenjuk van de zonde te bevrijden, geloof dat en twijfel er niet aan!!

U kent ongetwijfeld de uitdrukking "aan de vruchten herkend men de boom". Als uw vruchten zondig zijn, dan moet de boom waar u aan hangt zonde heten. Maar als u in Christus bent dan zullen uw vruchten alles behalve zondig zijn, ook al droeg u vroeger zondige vruchten door Hem zullen uw vruchten nu rechtvaardig en heilig zijn omdat de boom waar u aanhangt rechtvaardig is. Jezus leert ons dat ook in de gelijkenis van de wijnstok in Johannes 15 waar staat "Wie in mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht want zonder Mij kunt gij niets doen". Dit wordt in de brief waarmee we begonnen zijn herhaald, namelijk in 1 Johannes 3:6 "Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet", hieraan onderkennen wij dat wij in Hem zijn.

Maar aan welke boom hangt u? Welke vruchten brengt u voort? Zijn dit rechtvaardige of onrechtvaardige vruchten? Kies wie u heden dienen zult, of u dient de zonde (die uitloopt op de dood) of u gehoorzaamd God, wat tot gevolg heeft dat God u tot de rechtvaardigen rekent. Laat u redden en wordt bevrijd uit de macht van de zonde en kom in dienst te staan van God waardoor uw leven Hem compleet is toegewijd en het eeuwige leven op u te wachten staat. De zonde betaalt een loon uit: de dood. Maar God geeft ons een geschenk: Eeuwig leven in eenheid met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer!

Voor de heiligen
Ik wil nog wel een kleine aanvulling maken voor hen die gered zijn, voor de heiligen in Christus die opnieuw geboren zijn (het vlees is dood maar de geest leeft), dus voor hen die een nieuwe natuur hebben ontvangen en wandelen met Christus. Die reeds Zijn overwinning zichtbaar hebben zien worden in hun leven, die deel gekregen hebben aan de Heilige Geest en wie de goedheid van Gods woord en de kracht van de toekomstige wereld ondervonden hebben. Voor diegene voor wie de vroegere verlokkingen teniet gedaan zijn door het bloed van Jezus.

Ik wil dit aanvullen omdat de duivel ons soms goed in verwarring kan brengen, zeker als u nog maar "pasgeboren" bent en uw ogen (nog) niet zo gewend zijn aan het licht. Ik wil u daarom een van de smerige truken van onze vijand verklappen, zodat u het herkent als het u overkomt. De duivel kan ons soms doen influisteren dat we nog wel zin hebben en hunkeren naar de dingen waar we vroeger in vastzaten, hij kan ons zeggen "Waarom doe je dit en dat niet meer, je hebt daar heus wel zin in, doe maar gewoon lekker, God houd toch wel van je, Hij is genadig je bent nu eenmaal zo. Je mag bij Hem zijn zoals je bent of niet soms?". Terwijl u wéét dat u gered bent en absoluut vrijgekocht bent door het bloed, dat u niet langer de zonde meer dient maar dienstknecht bent van de Heere, u behoort notabene uzelf niet eens meer toe!

Toch kan de duivel die pijl zo op u afschieten dat het lijkt alsof het uw eigen gedachte is, het komt van het ene op het andere moment ineens over u heen, als bliksem bij een heldere hemel. En wanneer u op dat moment de discussie aan gaat, of de gedachte maar één seconde toe laat in uw systeem dan is het gif geïnjecteerd en bent u te laat. Broeders en zusters ... we moeten ten alle tijde nuchter en waakzaam zijn!

Geliefde heilige (want in Christus zijn we beide), op deze momenten moet u het schild van geloof hanteren, dat is van levensbelang. Op deze momenten moet u uzelf de beloften van God in herinnering brengen, u bent een kind van de Eeuwige en dat soort praktijken horen niet bij u, u bent vrij van de zonde dus die gedachtes horen niet meer bij u. U bent immers een vrij mens! Laat u dus niet in verwarring brengen dat dat niet het geval zou zijn, onderwerp uzelf aan God en biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vluchten!

U zult zien dat op het moment dat u de pijl van de boze herkent, en het schild van geloof hanteert dat deze pijl direct wegschiet en van u wijkt, u zult niet handelen naar datgene waartoe de pijl is afgeschoten. Geen enkel wapen dat tegen u gesmeed wordt zal ook maar iets uitrichten (Jesaja 54:17) Niet doordat u zelf zo fantastisch bent, maar omdat God het u beloofd heeft in het verbond dat Hij met Zijn zoon gesloten heeft - waar u door geloof deelgenoot van bent - en God is trouw en komt Zijn beloftes na. En mocht u ooit eens een misstap begaan of wankelen weet dan dat we een Advocaat hebben die voor ons pleit (1 Johannes 2:1).

Van het schild staat in Efeziërs 6:16 het volgende geschreven "Draag het schild van het geloof, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven". Ziet u dat, er is geen enkele pijl die niet door het schild gedoofd kan worden. Geliefd kind van God, wat de duivel u ook probeert wijs te maken, u hoeft de zonde niet meer te gehoorzamen want ze is uw meester niet meer, op het moment dat Jezus u redde bent u voor eens en altijd vrijgekocht en bevrijd uit dit slavenjuk (!!!).

Laat u dan ook niets meer wijs maken, niet door de duivel en niet door de mens, u bent geboren om vrij te zijn!

Vragen en/of opmerkingen over dit artikel? Mail dan naar:

Naar boven