In Zijn Naam

15-03-20125442x gelezen

Terwijl de Heere Jezus Zijn laatste uren doorbracht met Zijn volgelingen sprak Hij de volgende historische woorden uit "Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij de Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij" -- Johannes 16:23-24

Heeft u er wel eens bij stil gestaan wat een grote belofte hier gedaan wordt aan één ieder die Christus volgt? Ten tijde van deze uitspraak waarschuwde de Heere Jezus Zijn volgelingen dat Hij spoedig terug zal keren naar de Vader en dat ze Hem een tijd niet zullen zien. Maar tegelijkertijd verzekerde Hij hen van alle zegeningen uit de hemelse gewesten (wat later in Efeziers 1:3 ook vermeld staat). Het enige dat ze hoefden te doen is te bidden in Zijn naam.

De discipelen leerde hier dat alle zegeningen van de Vader, alle genade, kracht en autoriteit te vinden zijn in Christus. Ook in Johannes 14 vind je dergelijke grote beloften, lees bijvoorbeeld Johannes 14:12-14 waar staat geschreven "Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.En als we dan toch de bijbel open hebben zien we dat in Matteus 7:7 diezelfde belofte staat "Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan"..

Ik zou u willen vragen om nu even een moment te nemen om deze beloften op u in te laten werken, lees ze nogmaals op uw gemak door. Pak een bijbel erbij en lees het in de vertaling waar uw voorkeur naar uit gaat, en laat de woorden even goed tot u doordringen. Het is belangrijk dat we ons ervan bewust zijn welke beloften de Heer allemaal gemaakt heeft. God is namelijk een rechtvaardige rechter, en zoals bij rechters altijd het geval is dienen rechters rekening te houden met gerechtelijke uitspraken uit het verleden. Die enkele beloften die we hier nu beschouwt hebben zijn dit soort uitspraken, daarom is het belangrijk die beloften goed te kennen want dan hebben we iets om voor te bidden en om te vragen. En hoe meer beloften we hebben gelezen en kennen hoe sterker onze "zaak" wordt wanneer we naar de troon gaan, hoe raar dat dan ook mag klinken voor sommigen.

De Heer is iemand die betrouwbaar is, en alles wat Hij beloofd komt Hij ook na, hoe vaker u de Bijbel zult lezen hoe vaker u hier getuigenissen van zult terugvinden. Maar ook als u in gesprek gaat met mannen en vrouwen die wandelen met God komen ze met dezelfde verklaring "God is trouw en doet wat Hij zegt". En zo zijn er ook mannen en vrouwen in het verleden geweest die leven met de wetenschap dat God trouw is, ook al hebben ze niet alle beloften zichtbaar zien worden, denk bijvoorbeeld aan Abraham.

Maar toch spreek ik ook regelmatig mensen die, wanneer het op het onderwerp gebed uit komt, mij vertellen "Ik geloof niet zo dat het werkt" of "ik heb het gevoel dat ik tegen een muur praat". Maar vertrouwt u dan ook als u bidt? Vertrouwt u God werkelijk of is het stiekem toch meer iets van "baat het niet dan schaad het niet, ik probeer het maar gewoon en we zien wel."? Twijfel niet aan Gods grootheid, want wie twijfelt is als de golven van de zee en wordt heen en weer geslingerd door de wind. En zoals Jakobus zegt moet zo iemand niet denken ook maar iets van de Heer gedaan te krijgen (Jakobus 1:6-8).

Weer andere hebben het probleem "Ik weet niet wat ik moet bidden", maar ook daar heeft de Heer een voorziening voor getroffen in al Zijn genade want Hij wist dat al van te voren. Als u Romeinen 8 leest ziet u dat de Geest ons hierin tegemoet komt, "de Geest zelf pleit voor ons bij God met verzuchtingen waarvoor geen woorden te vinden zijn" (Romeinen 8:26-27). Ik herken dat ook wel uit mijn eigen leven, er zijn momenten dat ik niet weet wat ik moet bidden en dan legt de Heilige Geest het gebed op mijn hart, en dan kan ik niet anders dan bidden en is het net alsof het uit het diepste van mijn tenen komt. Vertrouw gewoon op God, in ALLES waarin wij tekort schieten komt Hij ons tegemoet, Hij zal ons alles geven wat wij nodig hebben om te kunnen doen wat Hij van ons vraagt.

Ik zou graag weer even terug willen gaan naar Johannes 14, voor diegene die "niet zo geloven dat het werkt" klinkt het heel raar, maar ik zou graag een stelling plaatsen vanuit een geheel ander perspectief: "Kijk uit wat je bid, want u zal gegeven worden". Zo ken ik mensen die bidden om meer geloof, meer standvastigheid (en dus minder twijfel), en ze ontvangen als antwoord daarop allerlei moeilijkheden, misschien herkent u dat wel uit uw eigen leven. Misschien staat u er op dit moment wel midden in en ziet u niet dat het een gebedsverhoring is. Zoals in Jakobus 1 staat beschreven werken moeilijkheden en beproevingen standvastigheid uit. En hoewel veel mensen heel snel vervallen in klagen (zeker hier in het verwende westen) dat het allemaal zo zwaar is - en om die rede God de rug toe willen keren en zich in het ergste geval overgeven aan hun eigen vlees - vertelt Jakobus ons dat we het als een groot geluk moeten beschouwen, want hij weet al wat het in die persoon zal bewerken. Blijf volharden en zoek Christus in dit alles, want misschien zit u momenteel wel in deze molen om zo meer op Hem te gaan lijken!

En zo zijn er nog genoeg voorbeelden te noemen waardoor ik tot de conclussie gekomen ben dat we moeten uitkijken waar we om bidden in Zijn Naam, omdat het ook gegeven zal worden. Wat eigenlijk natuurlijk een enorme geruststelling is, want wij zullen werkelijk niets tekort komen in alles worden we voorzien. Wat dat betreft kan ik me voorstellen dat het evangelie in de ogen van de wereld een dwaasheid is. Alles maar dan ook werkelijk alles ontvangen we van onze hemelse Vader, onze behoudenis, ons geloof, onze volharding, onze standvastigheid, onze wijsheid, onze kennis echt werkelijk alles!

En wat we dan tekort komen hoeven we alleen maar te vragen, in Jezus' Naam.

Vragen en/of opmerkingen over dit artikel? Mail dan naar:

Naar boven