Ik ben niet gekomen om te oordelen

31-01-201212837x gelezen

De boodschap die ik vandaag met u wil delen is iets wat ik al een tijdje op mijn hart heb. Misschien kent u de volgende uitspraak wel, die de Heere Jezus jaren geleden uitgesproken heeft "Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen" (Johannes 12:47) en "Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt" (Matteüs 7:1). Beide populaire uitspraken bij veel gelovigen, maar vaak ook helaas verkeerd begrepen.

Vandaag de dag wordt deze uitspraak heel veel misbruikt om zonde onbespreekbaar te maken, of om het ongemak van een broeder of zuster te confronteren met iets wat compleet scheef groeit in zijn/haar leven te ontwijken uit angst voor afwijzing. Dit alles onder het mom van “Jezus kwam niet om te oordelen, dus mogen wij zonde in een broeder of zuster ook niet aan de kaak stellen, want dan oordeel je”. Het is niet toegestaan te oordelen en te veroordelen staat geschreven, dus moet je zwijgen. Althans, dat is de opvatting die vandaag de dag aan populariteit lijkt te winnen, een tolerantie en verdraagzaamheid tegenover zonde, in zowel het eigen leven als het leven van anderen en ik vraag me af in hoeverre dit bijbels is. Of is het iets dat ontstaan is vanuit een “vleesbehagende geest”, vanuit de geest van de wereld, die er op uit is mensen te winnen in plaats van Christus? Een geest die komt met vleiende woorden en vertelt wat iemand graag wil horen, en om die rede geliefd wordt. Terwijl de persoon die deze woorden uitspreekt in werkelijkheid een val zet voor de toehoorder met zijn vleiende woorden (Spreuken 29:5).

Hoe zit het dan met de oproep dat we onze mond niet gesloten mogen houden op het moment dat we een broeder of zuster betrappen op zonde? Met het oog op zijn/haar redding? Ik zal hieronder een aantal Schriftgedeeltes uiteenzetten die ons deze opdracht geven:

"Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden en God zal hem het leven geven" (1 Johannes 5:16)

"Indien uw broeder zondigt, bestraf hem, en indien hij berouw heeft, vergeef hem" (Lucas 7:3)

"Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa. Indien hij naar hen niet luistert, zeg het dan aan de gemeente. Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zij hij u als de heiden en de tollenaar" (Matteüs 18:15-17)

"Broeders en zusters, als iemand op een misstap betrapt wordt, dan moet u, die door Gods Geest geleid wordt, hem weer op het rechte pad brengen in een geest van zachtmoedigheid. En kijk naar uzelf: ook u kunt in verleiding komen" (Galaten 6:1)

Het is onze plicht dat we een broeder of zuster op zonde aanspreken, als we dit niet doen zijn wij net zo goed aan die zonde medeplichtig. Veel mensen voelen zich echter direct aangevallen als je iemand confronteert met zijn/haar zonden, en gaan direct in de verdediging dat je niet mag oordelen, terwijl het slechts een constatering is die uitgesproken wordt om de ziel van die persoon te redden. Let wel … als je iemand aanspreekt op zonde in zijn/haar leven doe het uit liefde, met als doel deze persoon tot vrijheid te brengen en niet tot bitterheid. Zorg ervoor dat je de gedachtes deelt van de Heer over die persoon, dit zijn gedachtes van vrede en niet van onheil. Deel je deze gedachtes niet, zwijg dan en zoek de Heer!

Maar hoe zit het met mensen die Jezus hebben leren kennen, het kruisoffer aanvaard hebben, maar willens en wetens door blijven gaan met zondigen? Is het niet zo dat deze mensen het zo bont maken dat ze als het ware Jezus voor een tweede maal kruisigen? Dat er voor hen geen offer meer bestaat die krachtig genoeg is om redding te brengen? (Hebreeën 10:26-27) In hoeverre wandelen deze mensen in het licht, als ze zeggen van God te houden maar Zijn wil niet doen? (1 Johannes 2:4) Zijn deze mensen er niet net zo beroerd aan toe als de mensen die zonder God leven? Misschien zelfs wel beroerder? Was het voor hen misschien beter geweest als ze de kracht van God nooit hadden leren kennen? (2 Petrus 2:20-22). Ik mag toch hopen dat geen enkele van onze broers en zussen zoiets verschrikkelijks overkomt, en ze geliefden om hen heen hebben staan om hen te confronteren op het moment dat de duisternis tracht hun leven binnen te sluipen. Sta niet toe dat een broer of zus wegglijdt in het vuil van deze wereld en weer de zonde gaat dienen in plaats van God te gehoorzamen, als je iemand écht lief hebt doe je dat simpelweg niet!

De volledig uitspraak die de Heere Jezus zei was "Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om haar te redden" (Johannes 12:47). Jezus zag alle zonde wel degelijk, Hij sloot er Zijn ogen niet voor en zag ook niets door de vingers. Hij is gekomen om af te rekenen met de werken van de duivel (1 Johannes 3:8). Hij wist alleen ook dat de dag nog niet gekomen was dat de wereld hierop veroordeeld zou worden, het doel dat Jezus had was om de mens juist voor deze dag te behoeden / te redden, om het simpele feit dat Jezus van de mensen houdt. Jezus sprak de zondaar aan met de woorden "zondig niet meer", wat simpelweg inhoud dat het dus mogelijk is zonder die zonde te leven, anders zou Hij dit nooit van ons vragen. De Heer heeft ons beloofd dat Hij ons nooit boven ons vermogen zal verzoeken, maar dat Hij ten alle tijde voor een uitweg zal zorgen! (1 Korintiërs 10:13)

"Maar ik kan dat nooit, ik loop al zo lang te worstelen met deze zonde, ik probeer het los te laten maar het lukt me gewoonweg niet" hoor ik u bijna denken. En dat is exact de gedachte waar heel veel mensen mee lopen, u bent dus niet de enige! Ik liep er ook een lange tijd mee totdat de Heilige Geest me wees op een heel belangrijk Schriftgedeelte uit Zacharias: "Niet door macht, niet door kracht maar door Mijn Geest, zo spreekt de Heere der Heerscharen" (Zacharias 4:6). Dit wordt bevestigd in de brief die Paulus schreef aan de Galaten, ook zij zaten in dezelfde moeilijkheden. Deze mensen waren eens allemaal vol van de Geest, zoals een ieder van u ook was op de dag dat u tot bekering kwam (want u bent bekeerd door de Geest, niet door uzelf). Maar na verloop van tijd is de illusie boven komen drijven dat ze alles op eigen kracht moesten doen, veelal op aandringen van het vlees dat zich graag ergens op wil kunnen beroemen. Paulus schrijft heel verontwaardigd aan deze gemeente de volgende woorden: "U bent begonnen met de Geest, maar u wilt het op eigen kracht afronden? Wie heeft u betoverd, wie heeft u misleid? Indien u op eigen kracht de wet probeert te houden om daardoor gered te worden heeft Christus geen waarde meer voor u, en heeft u Gods genade verspeeld!".

Dus dat u tot de eindsom gekomen bent dat het u niet lukt goed te doen is meer dan logisch, geen enkel mens is hiertoe in staat uit eigen kracht, we hebben allemaal Gods genade hierbij nodig. Het zal Zijn Geest moeten zijn die dit in ons bewerkt, niet door ons kunnen want dan zullen we keer op keer falen totdat we onszelf eindelijk opgeven en ons kunnen overgeven aan God. Zoals Paulus in de brief aan de Romeinen terecht opmerkte "Dat wat ik wens te doen doe ik niet, wie red dit verloren mens". Hij stelt de vraag die ieder mens zich in een dergelijke toestand afvraagt "Ongelukkige mens die ik ben! Wie zal mij bevrijden van dit bestaan ten dode?". En misschien zit u al heel lang te wachten op een Woord die u het antwoord op deze prangende vraag geeft. Paulus geeft het ons in diezelfde brief: "Dank aan God, die dat doet door Jezus Christus onze Heer" (Romeinen 7:25).

Ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te redden, wat een prachtige samenvatting van het doel van Jezus’ komst! Jezus is gekomen om de zonde uit ons weg te nemen (1 Johannes 3:5), om haar macht teniet te doen (Romeinen 6:18), zodat wij overwinnen over de zonde en zij niet langer onze onrechtvaardige slavendrijver is.

Het is mogelijk geworden de wil van God te doen (Romeinen 8:4), het is mogelijk geworden om Hem te behagen en alles wat we daarvoor nodig hebben is te vinden in Jezus Christus, onze Heer.

Vragen en/of opmerkingen over dit artikel? Mail dan naar:

Naar boven