Door hete vuren

16-08-20123357x gelezen

God zegt niet dat Zijn kinderen niet zullen worden overweldigd door verdrukkingen of beproevingen, maar Hij zegt dat Hij met hen zal zijn en dat ze niet zullen verteren of verbranden. God beloofd niet dat Hij zijn kinderen altijd om de moeilijke omstandigheden heen leidt, maar Hij heeft wel beloofd Zijn kinderen te bewaren, te bemoedigen en te beschermen.

God zegt het volgende tegen Zijn kinderen die door beproevingen en andere hete vuren moeten gaan: "Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden” (Jesaja 43:1-2). Paulus herhaalt en bevestigd dit later door te zeggen: "God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan" (1 Korintiërs 10:13)

Terwijl de Heer ons door al deze situaties heen trekt worden we gelouterd en dienen de omstandigheden ineens dat ene doel: Dat wij dag in, dag uit steeds meer op Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, gaan lijken. Dat is Gods grote doel met ons leven, dit lezen we onder meer in 2 Korintiërs 3:18 waar staat "En wij allen die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here die Geest is". Doordat wij op Christus zien weerspiegelen wij Zijn heerlijkheid; hier hebben we in de overdenking "De sleutel ligt in uw focus" van begin dit jaar ook al kort bij stil gestaan.

Waar ik wil nu graag met u bij wil stilstaan is één van de manieren waarop wij verandert worden, en dat is door die hete vuren, dat hoge water en die diepe rivieren. Op de momenten dat wij daar doorheen trekken leren wij immers de Heer kennen zoals Hij is. Het waren deze duistere en benauwde momenten waar Paulus de lessen leerde waar hij later de gemeentes over schreef, wat wij nu kunnen nalezen in het Nieuwe Testament. Als wij nooit door hete vuren gaan zullen we ook nooit weten dat God werkelijk trouw is. Ik kan bijvoorbeeld wel continu tegen mijn zoon zeggen dat ik hem zal opvangen als hij valt, maar als hij nooit dreigt te vallen zal hij nooit weten of het slechts woorden zijn of dat het ook bekrachtigd wordt door daden. Zo is het ook met het evangelie van Gods Koninkrijk, het bestaat niet slechts uit woorden, het bestaat uit kracht! (1 Korintiërs 4:20).

"Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus" (1 Petrus 1:6-7)

In dit gedeelte van de brief van Petrus leren we een aantal dingen. We zien hier dat geloof wordt vergeleken met goud dat door vuur beproefd wordt. Als we kijken naar hoe goud gezuiverd wordt dan zullen we ontdekken dat dit onder zeer hoge temperaturen gebeurt. Goud smelt pas bij 1062 graden celcius, vanaf dat punt wordt het vloeibaar en komen langzaam alle onzuiverheden naar boven drijven. De goudsmit kan op dat moment de onzuiverheden er uit wegnemen waardoor er een zuiver goud overblijft. Zo is het ook met ons in moeilijke tijden, wanneer we worden verdrukt of beproefd. Op die momenten worden we gelouterd (gezuiverd) door het werk van Gods Geest, en wanneer we onze aandacht op Hem gericht houden in deze seizoenen raken we niet ontmoedigd.

Een tijd geleden zette de Heer mij stil bij eenzelfde soort gelijkenis, Hij sprak tegen mij over een lelijk stuk steenkool. Hij maakte mij indachtig dat wanneer zo'n steenkool een bepaalde tijd onder een hele hoge druk staat dat juist daardoor een ruwe diamant gevormd wordt. Deze ruwe diamant wordt na die periode van hoge druk geslepen en verandert uiteindelijk in een prachtig juweel.

Ik werd daar toen wel even stil van, want dit is zeker van toepassing op ons en ons geloof. Van onszelf, als kinderen van Adam, zijn wij ook lelijk als steenkool. En door verdrukkingen en beproevingen staan wij ook een bepaalde tijd onder hoge druk. Maar juist door deze hoge druk zal ons geloof uiteindelijk standvastiger worden en zo waardevol als goud en diamant - sterker nog, het zal kostbaarder zijn dan goud tot lof, heerlijkheid en eer van onze Heer!

Jakobus schrijft hier ook over wanneer hij zegt "als uw geloof de beproeving doorstaan, dan is standvastigheid het gevolg" (Jakobus 1:2-3)

Dus mocht u op dit moment door een moeilijk seizoen gaan, of mocht het erop lijken dat u totaal omringt wordt met duisternis. Wordt uw denken overspoeld met gedachtes van wanhoop en de dood? Verheug u dan! U wordt mogelijk op dit moment wel gelouterd, weet dat het slechts voor een korte tijd is en dat God alles in de hand heeft, de echtheid van uw geloof wordt hiermee op de proef gesteld. Wanneer u op zo'n plek bent herinner uzelf dan aan Gods kostbare beloftes dat Hij u zal bewaren, dat Hij met u is op die plaats en dat u niet zult verteren of verbranden op die plaats!

Daniel en de gloeiende oven - muurplaat aan de Begijnhof te AmsterdamTer bemoediging en opbouw van uw geloof vind u in het boek Daniel, hoofdstuk 3, hier een prachtige illustratie van. In dat hoofdstuk staat geschreven over drie mannen die door de koning in een brandende vuuroven geworpen werden, deze oven werd zo hoog opgestoken dat we wel levend moesten verbranden. Dit gebeurde omdat zij weigerden voor een beeld te buigen en daar was de koning boos over, maar de Heer was met hen in die oven en Hij kwam Zijn belofte na. De drie mannen werden niet verbrand door het vuur, op die manier bracht God eer aan Zijn grote Naam en kon iedereen zien dat Hij God is.  Sterker nog, toen de koning in de oven keek sloeg de schrik om zijn hart. Hij zag namelijk niet drie mannen, maar vier! En die ene leek op "een zoon der goden", en we weten allemaal denk ik wel wie de zoon van God is?

Dus als de duivel als een dolle achter u aan zit, verheug u dan en dank God! Doordat de Heer woning in u gemaakt heeft bent u een bedreiging voor de duisternis. Herinner uzelf aan Gods belofte dat de duivel geen vat op u zal hebben omdat de Zoon u beschermt (1 Johannes 5:18). Trap niet in de leugens die op dat moment als vurige pijlen op u afgeschoten worden, het is niet allemaal voorbij, God is niet boos op u, u bent niet net één stap tever gegaan, God is niet tegen u en het is ook niet uw lot om voor eeuwig in duisternis te verkeren! Een kind van God komt door geloof het Koninkrijk van het licht toe, uit genade door het vergoten bloed van Christus!

Geef op die momenten dus niet toe aan de wanhoop, ook niet wanneer de duisternis steeds groter lijkt te worden. Wat u overkomt is niets vreemds, het overkomt alle kinderen van God en er is een grote menigte aan heiligen die hier getuigenis van kunnen geven. De Heer is met u op die donkere plaats, dat is beloofd dus klamp u daar aan vast. Ga op dat moment simpelweg tegen alles in wat u ervaart en geloof! Sta op Gods beloftes, schreeuw het tot Hem uit hoe nietig en onwaardig u zich misschien op dat moment ook voelt. Hij zal u verhoren en alle duisternis zal wijken voor Zijn Naam!!

Beste heilige, als u Christus toebehoort dan heeft de duivel geen enkel recht meer op u of op uw leven, u bent immers gekocht en betaald. Niet met iets dat vergaat als zilver of goud maar met het kostbare bloed van een lam zonder smet of gebrek, namelijk dat van Jezus Christus! Onthoud dat op de momenten dat de duivel probeert een claim op u te maken. Onderwerp u aan God en biedt weerstand aan de duivel en ... hij zál van u vlieden!

Het is echt niet voor niets dat in Efeziërs 6 het geloof wordt vergeleken met een schild, omdat u immers door uw geloof en vertrouwen op Gods beloftes alle vurige pijlen van de duivel zult kunnen doven. En door Gods Woorden te herinneren en in gebed uit te spreken op die momenten hanteert u als het ware een zwaard waardoor de vijand op de vlucht zal slaan. Maar met één veldslag is het niet voorbij, de tegenstander zal de rest van uw leven op aarde proberen uw schild af te nemen; een strijder zonder schild is namelijk waardeloos. Strijders die in de oorlog hun schild verloren durfden niet eens meer naar huis terug te keren omdat het een schande was. Je moest altijd je schild hebben, zij het in de hand of om op gedragen te worden als je gesneuveld bent. In Efeziërs 6:16 staat "draag BOVEN ALLES het schild" waarmee tot uitdrukking komt dat het schild het meest voorname wapen is in de strijd.

Ik wens u veel sterkte in de strijd en in de seizoenen waarbij u door hete vuren en diepe duisternis wordt geleid. Met Christus zúlt u overwinnen want Hij is overwinnaar! Onthoud dat wanneer u omringt wordt door duisternis dat het nooit van God is want in Hem is geen duisternis (1 Johannes 1:5), u zult ontdekken dat het licht altijd overwint. En wanneer God u door dit seizoen geleid heeft - en u aan de overwinnende kant staat van uw spreekwoordelijke Rode Zee - dan zal deze uitspraak voor u meer zijn dan enkel woorden. En mag u zich voegen bij de vele heiligen die levende getuigen zijn van een machtige, trouwe en liefdevolle God.

Vragen en/of opmerkingen over dit artikel? Mail dan naar:

Naar boven