De volheid Gods?

06-06-20123160x gelezen

Vanaf het moment dat een mens opnieuw geboren wordt in Christus maakt de Heer woning in hem en heeft al Zijn kracht en mogelijkheden met zich meegenomen. Met andere woorden dezelfde volheid waar Christus mee bekleed was op aarde is vanaf dat moment over die persoon heen gekomen! (Kol. 2:9-10) Beseft u zich wel wat dat werkelijk betekent?

Plotseling hebben wij toegang tot Gods kracht, wijsheid, waarheid, vrede en alles wat ik nog vergeet op te noemen. We hebben vanaf dat moment alles wat we nodig hebben om in overwinning te leven, of zoals in Efeziers 1 staat "Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus". We hoeven het niet uit te schreeuwen en te bidden naar de Heer om naar beneden te komen, Hij woont reeds in ons! Uw gebed is reeds verhoord en ik hoop dat ik u middels deze overdenking daar iets van mee kan geven ter overdenking.

Paulus vertelt ons in een van zijn brieven het volgende: "Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid." -- Efeziers 3:14-20

Ik wil u vragen om bovenstaande passage eens serieus door te lezen en er een periode bij stil te staan. Laat tot u doordringen wat een fantastische passage dit eigenlijk is. Paulus noemt slechts enkele van de ongelooflijke schatten die de Heer voor ons beschikbaar heeft gemaakt. En het mooiste van alles is: Het is echt waar!! Gods rijkdommen zijn beschikbaar geworden voor ons door Jezus Christus! Helaas hebben sommige christenen een beeld van een God ontwikkeld die veraf op een grote troon zit en de hele dag met Zijn scepter zwaait. Een God die alleen maar aanbeden wilt worden en de hele dag lofprijs wilt horen en zich te verheven voelt om in te zien naar Zijn kinderen. Maar niets is minder waar, Hij is niet ver weg, Hij wandelt ook niet enkel naast ons, nee Hij woont IN ons, en Hij zal voor eeuwig met ons zijn.

Een hele tijd geleden werd ik mezelf er een klein moment ten volle van bewust wat het betekent dat de Eeuwige woning heeft gemaakt in mij. Dat door Zijn aanwezigheid mijn hart feitelijk het heilige der heiligen is en dat dat voor één ieder die uit Hem geboren is geldt. Ik ervoer even heel duidelijk wat het betekent dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is, en ik kan u verklappen dat een dergelijke openbaring erg verfrissend is. Ik realiseerde mezelf even hoe ongelovig we soms eigenlijk bezig kunnen zijn en ons laten opslokken door onze dagelijkse beslommeringen en zorgen, terwijl we zo'n prachtige gift hebben ontvangen!

Ik wil u aanmoedigen om de Vader te vragen om een dergelijke openbaring, als u dat tenminste durft. Het is mijn wens en verlangen dat dit alles niet alleen als theorie in een ieders hoofd zit, maar dat het u ook écht wordt geopenbaard door de Heilige Geest, want pas is het échte kennis ... in alle andere gevallen heeft u er slechts kennis van genomen. Het is mijn wens dat u allemaal zult komen tot de rijkdom van het volledige inzicht van het geheimenis Gods, namelijk de gekruisigde, Jezus Christus onze Heer. En dat ligt echt niet in enkel zoveel mogelijk bijbelteksten uit het hoofd leren.

Paulus schrijft in Efeziers 2:13 het volgende "Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed". De apostel maakt het hier heel duidelijk, God is hier, dichtbij, door het bloed van Zijn zoon Jezus Christus. Wij worden hierdoor diep geworteld in Zijn liefde en daardoor zijn we in staat om alles aan de Vader te kunnen vragen. God heeft alles mogelijk gemaakt doordat Zijn inmense kracht in ons werkt. Vandaar ook dat we in de Schrift ook kunnen lezen: "het evangelie bestaat niet alleen uit woorden, maar uit kracht".

Ik wens u allen die openbaring toe in Jezus' Naam, de openbaring van wat er open en binnen handbereik ligt nu God ten volle in ons woont zoals Hij ook in Christus woonde. En ik geloof dat dat een compleet ander perspectief zal bieden in de mate waarop u nu gelooft, het zal alles veranderen.

Vragen en/of opmerkingen over dit artikel? Mail dan naar:

Naar boven